වෙමි ඔබගේ මනමාලී – කෙටිකතාව

“මේ සූටි මහත්තයා ………ලොකු වැඩක් ද……..” “මොකද ළමයා ඒ පාර….මං මේ ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙන ගමන්……” “මොනවා ?ලෑස්ති වෙන ගමන්

වැඩිපුර කියවන්න