නවතින්න එනවාද ආයෙමත් ආදරෙන් -01

දවල්ට කාලා ඇඳට වැටුණේ ෆෝන් එකත් අතේ තියාගෙන.හීනියට නිදි මතක් දැනුණ.නින්ද යාගෙන ආවා විතරයි….. “නිරූ….” කන ලගින්ම අහුන සද්දෙට ඇස්

වැඩිපුර කියවන්න

නුබේ හසරැල් මට වාසනා

“දුවේ… නැගිටපන්… අද වැඩට යන් නැද්ද? ” අම්මාගේ කැගහිල්ලට මම ඇහැරැනේ එක පිම්මට ofz එකේ කරන්න තියන වැඩ මතක් වෙලා.

වැඩිපුර කියවන්න