නුබේ හසරැල් මට වාසනා

“දුවේ… නැගිටපන්… අද වැඩට යන් නැද්ද? ” අම්මාගේ කැගහිල්ලට මම ඇහැරැනේ එක පිම්මට ofz එකේ කරන්න තියන වැඩ මතක් වෙලා.

වැඩිපුර කියවන්න