මගේ ආදරය

“මහත්තයෝ, දුකයිද ආ..” “ම්ම්ම් ගොඩාක්, එයත් අපිව දාලා ගියානේ” මං පැවසුවේ ඇගේ නලලත සිපගනිමිනුයි. ඇය උපමාලි. අපි විවාහ වෙලා වසර

වැඩිපුර කියවන්න