දිනපොත

රුහුණු කුමාරි දුම්රියේ හඩ සවනට වත්ම මම සිටියේ බයිසිකලයද ඔසවාගෙන කඩුල්ල පනිමින් ය.. ” පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න සුදු අයියේ, දළදා

වැඩිපුර කියවන්න