දැනෙනවද මගේ ආදරේ..

“රනුශ්ක රේශ්වර් වික්‍රමසිංහ..” රනුශ්ක කියන්නේ ජීවීතේ කිසිම දෙයක් සීරීයස් ගත්තු කොල්ලෙක් නෙවෙයි.. අවුරුදු විස්සක් උනත් කොල්ලා හිටියේ හරිම සැහැල්ලුවෙන්.. හොඳට

වැඩිපුර කියවන්න