අනන්තයට යනවාමයි..

“අඩෝ.. මේ.. දෙයක් කියන්න තියෙනවා..” ඒ තමයි මං මේ ලෝකෙ දකින්න ආසම නැති කටහඬ සහ මූණ තියෙන මගේ අතිජාත මිත්‍රයා..

වැඩිපුර කියවන්න