එකම ලේ

“චූටි දූ. මෙන්න ෆනාන් දූවයි හසීනා දුවයි ඇවිත්.” අම්මා එහෙම කියද්දි මට දැනුනෙ ලොකූ සතුටක්. “මෙහාටම එන්න කියන්න අම්මා.” මම

වැඩිපුර කියවන්න

හිත ඇත්නම් පත කුඩාද

“එක වාහනයක්වත් නෑ සඳුනො. සේරම අරන් ගිහින් ඩ්‍රයිවර්ල ටික වැඩ වලට. බයික් එකනම් තියෙනව. උඹ කැමති නම් ඒක අරන් පලයන්.

වැඩිපුර කියවන්න