ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -15 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 15 කොටස “ප්‍රේමය හැදින්නෙමි”- 15 කොටස අනන්ත බොරු හේතු හදාගෙන නිරංග සර්ට මං කතාකලා.එයා කිසිම උනන්දුවක් දක්වන්නෙ

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -14 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 14 කොටස “හෙලෝ මට නිරංග සර්ට කතාකරන්න පුලුවන්ද?” “ඔව් කියන්න කවුද මේ කතාකරන්නෙ ?” “සර් මං කනිශ්‍යා,

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -13 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 13 කොටස නිරංග සර් ගැන එදා ඉදල දවස් ගානක් යනකම්ම එෆ්බී එකෙ මන් සර්ච් කලා.එයා මගේ රික්වෙස්ට්

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -12 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 11 කොටස “නිරංග ගම්ලත්ගේ” හොස්ටල් රූම් එකට ආපු ගමන්ම මන් කලේ එෆ්බී එකේ ඒ නම සර්ච් කරපු

වැඩිපුර කියවන්න

ප්‍රේමය හැදින්නෙමී -11 කොටස

“ප්‍රේමය හැදින්නෙමි” – 11 කොටස “ගුඩ් මෝර්නිංග්” “ගුඩ් මෝර්නිංග් සර්” “අපි එන්න ටිකක් ප්‍රමාද වුනා.මුලින්ම ඒකට සමාව ඉල්ලනව.ඉතින් අද තමයි

වැඩිපුර කියවන්න