අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා

අහම්බෙන් නුඹ හමුවෙලා

දුන්න සෙනෙහස තවම මතකයි..

යන්න කිව්වට යන්න බැහැ මට

නුඹට දුන් පෙම පිවිතුරුයි…

 

දිනෙක මතු අපි අපිට නැතිවෙයි

හිතන්නත් බැහැ දුක්බරයි…

කමක් නැහැ අද සිනාසෙමු අපි

ආදරේ අපෙ සුන්දරයි....

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *