මං පෙම් කරන්නැති…

ඇස් තෙමෙන්නට මගෙන් වැරදි වෙන්නැති
හිත රිදෙන තරමටම මං නිසා දුක හිතෙන්නැති
මට ආදරේ නෑ කිය කියා මම නුඹට මුරණ්ඩු වෙන්නැති
නුඹ හිතනවටත් වඩා නුඹට මං පෙම් කරන්නැති…

#නදී

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

3 thoughts on “මං පෙම් කරන්නැති…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *