ප්‍රිය සබඳ මේ අසන්

ප්‍රිය සබඳ මේ අසන්

දැනෙන සැනසුම හිතින්

එක්ව අරන් නොගිහින්

මගේ හිත ළඟ රැදුනදෙන්…

ඉකිලන වැස්ස මේ විසල්

නුඹේ හුස්ම විදගන්නට හිතින්

දෙතොල සිපගෙන ලවන්

දඟකම් කරන්නට ඕනා හිමින්…

 

මේ මේ උරපත මත හිස තියන්

විදන සැනසුම හිත දරන්

නැලවෙන්න ආසයි නුඹේ දෑතේ

නුඹේ දෙතොලට ආදරෙන්…

දැනෙන ගැහෙන හදවත මතින්

නුඹේ හෘද ස්පන්දනේ වෙමින්

රකිමි රැදෙනෙමි නුඹේ ළඟින්

පතිනි වී නවතිමි මතු ජන්මයෙන්…

 

පියා නෙතු තියා ඉන්නට නුඹ මතින්

කියා අවසර මොටද මට නුඹෙන්

කෝල කෝලම මගේ කොපුලත සීරුවෙන්

ඇනෙන සීරෙන රැවුල ගස් දැනේ ආදරෙන්…

වසා සිත් මල බදා හිදිනෙමි නුඹේ ඇස් මතින්

ලියාගත් පපු ගැඹේ නුඹ හිදිවි බඹසරින්

හිත් දොවොල මත නැගෙන කපුරු සුවඳක් ලෙසින්

සිප සනසන්න පෙම්වත නුඹේ නොයිදුල් සෙනෙහසින්….

#නදී

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *