මටම අහසක් උනා නම් නුඹ

මටම අහසක් උනා නම් නුඹ
සදට කෙනෙහෙලි නෑනේ මෙතරම්
අහිමි වී ගිය රෝස මල කිම
කදුලු බිදු පෙති පුරා විහිදන්….
නෙතින් නෙත හිනැහිලා මගතොට
යාව ගිය හිත් හිනැහුනත් නිති
සැමරුමක්වත් නැතිව හිත් යට
දැවුන කදුලැලි රූරා වැටීයන්…
පවන් ගෙන නිති හමන් සුලගත්
මාව අමතක කරත් නිරතුරු
ගැඹුරු ප්‍රේමය නොවැටහෙන බව
නුඹේ ඇස් දෙක කියනවා මට

නෙලුම්

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *