අහිමි කරගෙන මගෙන් නුඹ ..

සදාතනිකව නිවෙන්නට
පතමි මේ තරු නෙත් යුග
යුග ගනන් පසුකලද තනිවම
නැහැ නිමක් මේ සසර කොන…
කදුලකට මුහු වුන වේදනාවක රස
කියා ගත නොහැකිව අද
පැරදුනේ මන්ද දිනූ ජීවිතය
අහිමි කරගෙන මගෙන් නුඹ ..

නෙලුම්

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *