හිටියනම් නුඹ මාලග…

හිටියනම් නුඹ මාලග…
නුඹට දුක කියන්නට තිබුනා
තනිව හඩනා මගේ තනිකම
නුඹට කියන්නට තිබුනා…
පාපයක් වූ මේ වේදනාව
දරාගන්නට තවත් බෑ මට
නුඹත් ගියා අද
කාත් කවුරුවත් නැති
මේ ඉර හද යට
මටද මා අහිමි කර…

නෙලුම්

facebook මගින් කමෙන්ට් කරන්න

One thought on “හිටියනම් නුඹ මාලග…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *