තීර් – 29 කොටස

28. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “රිතූ ඔයා….” තීර් ඇස් උඩගියේ ය…. “තීර් ….” රිතූ තීර්ව වැලදගෙන

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 28 කොටස

💞 තීර්….. 💞 28. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### ඇමතුම විසන්ධි කිරිමෙන් අනතුරුව තීර්, කා එක ස්ටාට්

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 27 කොටස

නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “ඔව් නංගි කැන්සර් එකකින් තමා ආන්ටි නැති වුනේ….ඒත් ඒ කැන්සර් එක හොද කරන්න

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 26 කොටස

💞 තීර්….. 💞 25. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### තීර්ගේ එක් අතකින් ලේ ගලා යයි…කොල්ලා අසීහෙන් මුමුණන්නේ

වැඩිපුර කියවන්න

තීර් – 25 කොටස

💞 තීර්….. 💞 25. කොටස නපුරු හදවතේ ලැඟුම් ගත් අහිංසක හිමිකාරි…💕 ##################### “උඹ කොහොමද මෙහෙම දෙයක් කරේ…..අපේ නම්බුව කෑවා…මං මොනවද

වැඩිපුර කියවන්න