වදවී ගිය ලෝකය..-01

හා හා පුරා කියලා නවකතා කෙරිකතාවලින් ඔබ්බට ගිහින් දැනුම වෙනුවෙන් යමක් ලියන්න හිතුවා. අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා වර්තමානයට කලින්,ඒ කියන්නෙ

වැඩිපුර කියවන්න